Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse

Notice

p-issn : 0233-0954 p-ppn : 037156314 1948 - 1950 Imprimé
Abrégé : Sitz.ber. Dtsch. Akad. Wiss. Berl. Math.-Nat.wiss. Kl.
Langue : Allemand
Éditeur commercial : Berlin: Akad.-Verl.. - Germany
Dernière mise à jour : 03 Avr 2019

États de collections dans les bibliothèques

Historique